Chceš zmeniť svoj život k lepšiemu?

všetko o čo chcete diskutovať vo všeobecnosti nájdete tu
brian
Administrátor
Príspevky: 174
Dátum registrácie: 10. Apríla 2018, 15:22

Chceš zmeniť svoj život k lepšiemu?

Príspevok od užívateľa brian » 21. Augusta 2018, 13:50

Aplikuj tieto rady a uvidíš že sa niektoré veci pohnú správnym smerom...

1. Zbav sa vecí, ktoré už ne­vy­uži­ješ. V rámci trie­de­nia vecí si v nich sprav po­ria­dok – uspo­ria­daj si dô­le­žité do­ku­menty, knihy a pod.
2. Za­čni sa ria­diť pra­vid­lom, že všetko po po­u­žití vrá­tiš späť na svoje miesto.
3. Spíš si zo­znam vecí, ktoré v do­mác­nosti plá­nu­ješ uro­biť už dl­h­šie (napr. vy­ma­ľo­va­nie izby, či vý­mena žia­rovky) a zre­a­li­zuj ich.
4. Každý deň si na pa­pier na­píš mi­ni­málne 5 vecí, za ktoré si vo svo­jom ži­vote vďačný.
5. Na­píš si zo­znam 20 ma­lých, ľahko zre­a­li­zo­va­teľ­ných cie­ľov a po­čas na­sle­du­jú­cich 100 dní ich všetky splň (napr. zájsť do no­vej ka­viarne, nie­koho nav­ští­viť, uva­riť ne­jaké jedlo…)
6. Za­čni si viesť den­ník, do kto­rého si bu­deš za­pi­so­vať svoje po­city – čo ťa po­te­šilo, prečo si mal ne­ga­tívne po­city, čo sa ti po­da­rilo a ne­po­da­rilo…
7. As­poň raz denne sa po­riadne za­smej.
8. Vy­ber si ne­jakú ná­ročnú knihu z ob­lasti, ktorá ťa zau­jíma a pre­čí­taj ju.
9. Každý deň sa nauč niečo nové (cu­dzie slovo, vý­raz v cu­dzom ja­zyku, nový po­stup…)
10. Po­čas na­sle­du­jú­cich 100 dní zraz sťa­žo­va­nie sa na naj­niž­šiu možnú mieru. Ne­ga­tívne myš­lienky vedú k ne­ga­tív­nym vý­sled­kom.
11. Vy­hlás vojnu od­kla­da­niu bu­díka na ne­skôr. Vstaň hneď, ako za­zvoní, ot­vor okno a tro­cha sa roz­hýb.
12. Každé ráno ve­nuj pár mi­nút tomu, že na­pí­šeš na pa­pier myš­lienky, s kto­rými vstá­vaš. Aby si sa po­zi­tívne na­la­dil, na­píš si, načo sa dnes te­šíš.
13. Sú­streď sa na to, čo chceš do­siah­nuť a akou oso­bou sa chceš stať.
14. Veď si po­čas týchto 100 dní presný roz­po­čet. Za­zna­me­naj všetky svoje príjmy a vý­davky, aj tie naj­men­šie. Bu­deš prí­jemne prek­va­pený, aký pre­hľad tým zís­kaš.
15. Nájdi si na in­ter­nete 10 fi­nanč­ných rád, ktoré ti budú vy­ho­vo­vať a riaď sa nimi (napr. cho­diť na ná­kupy s ob­me­dze­nou ho­to­vos­ťou).
brian
Administrátor
Príspevky: 174
Dátum registrácie: 10. Apríla 2018, 15:22

Re: Chceš zmeniť svoj život k lepšiemu?

Príspevok od užívateľa brian » 21. Augusta 2018, 13:53

16. Ak pla­tíš ho­to­vos­ťou a nie kar­tou, z vý­davku v min­ciach si vždy niečo od­lož bo­kom. Uvi­díš, aká pekná suma sa ti za 100 dní naz­biera.
17. Ne­ku­puj si nič, čo nie je na­ozaj ne­vy­hnutné. Šetri.
18. Po­ob­ze­raj sa po mož­nosti do­da­toč­ného príjmu. Je via­cero mož­ností pri­vy­ro­biť si prá­cou z domu, či za­bez­pe­čiť si pa­sívny prí­jem.
19. Za­čni vy­uží­vať to-do listy.
20. Aby bolo tvoje plá­no­va­nie úspešné, zisti a za­píš si, koľko ti jed­not­livé čin­nosti trvajú.
21. Zre­du­kuj čin­nosti, ktoré ti nič ne­pri­ná­šajú na mi­ni­mum.
22. Iden­ti­fi­kuj svo­jich naj­väč­ších po­žie­ra­čov času a čo naj­viac ich zre­du­kuj (napr. Fa­ce­book, TV a pod.)
23. Po­vedz rázne nie mul­ti­tas­kingu. Vždy sa sú­streď len na jednu dô­le­žitú úlohu a do ďal­šej sa pusti, až keď ju do­kon­číš.
24. Každý ve­čer si na­plá­nuj svoj na­sle­du­júci deň.
25. Ako prvú čin­nosť dňa si na­plá­nuj vždy tú naj­ná­roč­nej­šiu a naj­hor­šiu úlohu. Zbav sa jej čím skôr.
26. Kaž­dých 7 dní si v den­níku zod­po­ve­daj na na­sle­dovné otázky: Čo som do­sia­hol? Čo mi ne­vyšlo? V čom som sa za­cho­val správne?
27. Ako po­slednú pra­covnú čin­nosť si každý deň na­plá­nuj upra­ta­nie svojho pra­cov­ného stola. Ráno sa tak bu­deš môcť pus­tiť do práce s oveľa prí­jem­nej­ším po­ci­tom.
28. Spíš si zo­znam svo­jich prí­sľu­bov a zá­väz­kov. Čer­ve­ným pe­rom vy­škrtni všetko, čo ti buď ne­robí ra­dosť, alebo ťa ne­pri­vá­dza bliž­šie k tvo­jim cie­ľom.
29. Pred za­čiat­kom kaž­dej no­vej úlohy sa spý­taj sám seba, na­koľko je pre teba dô­le­žitá. Od­po­vedi pris­pô­sob čas, ktorý jej ve­nu­ješ.
30. Ak každý deň zre­du­ku­ješ prí­jem ka­ló­rií len o 175 kcal, za 100 dní zho­díš 2,5 kg.
brian
Administrátor
Príspevky: 174
Dátum registrácie: 10. Apríla 2018, 15:22

Re: Chceš zmeniť svoj život k lepšiemu?

Príspevok od užívateľa brian » 21. Augusta 2018, 13:55

31. Do svojho je­dál­nička za­raď na každý deň ze­le­ninu.
32. Mi­ni­málne 1x denne si do­praj ne­jaké ovo­cie.
33. Za­čni po­u­ží­vať zdravé al­ter­na­tívy zdra­viu škod­li­vých po­tra­vín.
34. Ak po­tre­bu­ješ pár kíl zho­diť, po­uži trik je­de­nia z men­ších ta­nie­rov. Menší ta­nier sa zdá byť pl­ným aj pri men­šom množ­stve po­travy.
35. Ak máš rád džúsy, pi len tie 100%-né.
36. Nepi žiadne sla­dené ná­poje, naj­zdrav­šia je ne­ochu­tená voda.
37. Na­píš si zo­znam 10 zdra­vých a chut­ných ra­ňa­jok a strie­daj ich.
38. Na­píš si zo­znam 20 ľah­kých a zdra­vých je­dál, ktoré mô­žeš kon­zu­mo­vať na obed a na ve­čeru. Každý deň si z tohto zo­znamu do­praj niečo iné.
39. Vy­tvor si zo­znam 10 ľah­kých snac­kov.
40. Vždy ku koncu týždňa si sprav je­dál­ni­ček na ďalší týž­deň.
41. Veď si den­ník kon­zu­mo­va­ných je­dál, po­môže ti to ovlá­dať svoje chute.
42. Každý deň ve­nuj mi­ni­málne 20 mi­nút ne­ja­kej po­hy­bo­vej ak­ti­vite.
43. Každý deň sa po­kús ata­ko­vať od­po­rú­čanú hra­nicu 10 000 kro­kov.
44. Mo­ni­to­ruj svoju váhu na týž­den­nej báze.
45. Každú ho­dinu vypi po­hár vody. Exis­tujú už aj appky, ktoré ťa na to upo­zor­nia.
brian
Administrátor
Príspevky: 174
Dátum registrácie: 10. Apríla 2018, 15:22

Re: Chceš zmeniť svoj život k lepšiemu?

Príspevok od užívateľa brian » 21. Augusta 2018, 13:56

46. Každý deň ve­nuj nie­koľko mi­nút mod­litbe, či me­di­tá­cii.
47. Každý deň si na­píš jednu dobrú vlast­nosť svojho par­tnera.
48. Za­zna­me­ná­vaj svo­jich 100 dní na fotky. Da­ruj ich aj ľu­ďom, ktorí na nich sú.
49. Ne­za­bú­daj na slová ako mám ťa rád, ľú­bim ťa, ďa­ku­jem, že si, po­tre­bu­jem ťa… A pre­páč. Každý deň tiež nie­komu ve­nuj as­poň jedno ob­ja­tie.
50. Za­me­raj sa na vy­hľa­dá­va­nie no­vých ľudí.
51. Ak ťa nie­kto na­hnevá, ne­re­a­guj hneď. Do­praj si čas na vy­c­hlad­nu­tie.
52. Vy­hľa­daj ľudí, s kto­rými si už dávno ne­bol v kon­takte a chý­bajú ti.
53. Ne­súď dru­hých.
54. Každý deň urob as­poň je­den dobrý sku­tok. Mô­žeš napr. pris­pieť do ne­ja­kého zdru­že­nia, po­môcť v útulku, či za­pla­tiť nie­komu za te­bou kávu.
55. Ne­šetri chvá­lou a po­chvál kaž­dého, kto si to za­slúži.
56. Buď dob­rým po­slu­chá­čom. Ak je to tvo­jím zloz­vy­kom ská­kať dru­hým do reči, snaž sa to ob­me­dziť.
57. V kaž­dom člo­veku sa snaž nájsť niečo dobré.
58. S ni­kým sa ne­po­rov­ná­vaj.
59. V či­noch dru­hých ľudí hľa­daj ich dobré úmysly.
60. Všetko rob na 100%, naj­lep­šie, ako vieš a ver, že to tak ro­bia aj druhí.
Napísať odpoveď