Strana 1 z 1

Ako chrániť osobné údaje

Napísané: 20. Augusta 2018, 23:33
od užívateľa brian
01. Dokumenty s osobnými údajmi (účty, neplatné kreditné karty,...) nevyhadzujte do smetných košov, ich likvidáciu vykonajte skartovaním alebo inou fyzickou likvidáciou.
02. Svoje osobné doklady nedávajte z ruky mimo Váš dohľad, nedávajte ich ako zálohu pri rôznych službách a výpožičkách, poskytnite ich iba osobám, ktorým to zákon vyslovene dovoľuje.
03. Na kopírovanie Vašich osobných dokladov musí oprávnená osoba organizácie žiadať Váš písomný súhlas, s výnimkou tých, ktoré na to majú právo na základe zákona (banky, poisťovne, súdy...).
04. Pri používaní internetu zvážte, či poskytnete svoje osobné údaje (vyplnením v rôznych dotazníkoch, pri využívaní sociálnych sietí - Facebooku a ďalších, pri nákupoch...).
05. Všetko, čo uvediete na internete, sa môže dostať k širokému okruhu ďalších ľudí, ktorí môžu Vaše osobné údaje zneužiť či už na podvody alebo inú trestnú činnosť.
06. Pri používaní osobného počítača pravidelne aktualizujte antivírusový program.
07. Pri otváraní e-mailovej pošty dávajte pozor na neznámych odosielateľov. Vlastnou neopatrnosťou im môžete umožniť vstup do celej svojej schránky s veľmi citlivými údajmi.
08. Pri telefonických rozhovoroch neposkytujte svoje osobné údaje. Bezpečnosť telefonických liniek nie je dokonalá a môžete natrafiť na podvodníka, ktorý Vás môže osloviť v mene iného subjektu.
09. Neuvádzajte svoju adresu bydliska v telefonickej hlasovej schránke.
10. Neprezrádzajte Vaše osobné údaje, charakteristické informácie i okolnosti, ktoré by mohli byť zneužiteľné vo Váš neprospech cudzím a nedôveryhodným osobám.
Všetky písomnosti vždy dôkladne prečítajte ešte pred tým, ako svoj súhlas potvrdíte svojim podpisom. Osoba, ktorá od Vás pýta Váš súhlas, je povinná Vás predtým informovať o tom, akým spôsobom bude nakladať s Vašimi osobnými údajmi a akých práv sa ako dotknutá osoba môžete domáhať.

zdroj: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/c ... ych-udajov